Informace o zpracování osobních údajů zákazníků LUKR CZ a.s.

 1. Činnost společnosti LUKR CZ a.s.
 • Předmětem podnikání společnosti LUKR CZ a.s., se sídlem Pallova 44/12, 301 00 Plzeň,
  IČ: 25212541, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 1227 (dále jen „LUKR“) je především výroba a prodej piva a výrobků v oblasti pivní gastronomie, poskytování ubytovacích služeb, jakož i služeb v oblasti pohostinství a lázeňství.
 • Za účelem nabízení dárkových poukazů do hotelu, lázní a restaurace Pivovarský dvůr Plzeň – Purkmistr (dále společně jen „zboží“) provozuje společnost LUKR e-shop na adrese a eshop.purkmistr.cz, kde je možné uvedené zboží zakoupit prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku. Nedílnou součástí provozování internetového obchodu je i zpracování osobních údajů zákazníků, kteří si touto cestou zboží zakoupili.
 • Součástí podnikatelské činnosti je i marketingová činnost na propagaci společnosti a jejího zboží a zlepšování služeb zákazníků v rámci, níž dochází i ke zpracování osobních údajů zákazníků.

 

 1. Správce nebo zpracovatel?

 

 • LUKR je správcem osobních údajů. Společnost LUKR je dále v textu uváděna i jako „naše společnost“ nebo „my“.
 • Naše společnost informuje, že není povinna mít ustanoveného pověřence pro ochranu osobních ve smyslu GDPR nařízení. V případě, že potřeba jeho ustanovení vznikne, bude o tom LUKR včas informovat své zákazníky.
 • Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů adresujte na kontaktní údaje na adresu: gdpr@lukr.cz.
 1. Co musíme splnit, abychom mohli Vaše údaje zpracovávat?
 • Naše společnost jako správce osobních údajů je povinna při zpracování osobních údajů dodržovat povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) a dále ze zákona č. … o zpracování osobních údajů (dále jen „platné právní předpisy“). Číslo zákona bude doplněno, jakmile bude přijat.
 • Naše společnost pravidelně kontroluje soulad svých postupů s platnými právními předpisy
  a přistupuje odpovědně k plnění těchto povinností s důrazem na zachování soukromí fyzických osob a ochrany jejich údajů. Nezbytnou ochranu přitom zajišťuje i u třetích spolupracujících osob, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů vystupují, nebo mohou vystupovat jako správci osobních údajů, nebo jejich další správci.

 

 1. Jaké o Vás zpracováváme údaje a k jakým účelům?

 

 • Základní kontaktní a smluvní údaje našich zákazníků jsou zpracovávány za účelem vedení smluvního vztahu a plnění závazků z něj plynoucích realizovaných prostřednictvím našich
  e-shopů.
 • Osobní údaje jsou dále zpracovávány za účelem plnění zákonných povinností zejména daňových povinností, povinností vůči ostatním správním či soudním úřadům, kontrolním úřadům apod.
 • Osobní údaje jsou rovněž zpracovávány na základě oprávněného zájmu naší společnosti, zejména v souvislosti s vymáháním oprávněných nároků naší společnosti, podporou podnikatelských aktivit či marketingu.
 • Osobní údaje zákazníků a potencionálních zákazníků jsou zpracovávány v následujícím rozsahu:

identifikační údaje: jméno, příjmení

kontaktní údaje: dodací adresa, telefonní číslo, e-mail

další osobní údaje: číslo bankovního spojení

 

 • U právnických osob či podnikajících fyzických osob jsou zpracovávány tyto údaje:

identifikační údaje: název firmy, jméno, příjmení, DIČ, IČ, sídlo, místo podnikání

kontaktní údaje: korespondenční adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa

 • V rámci zpracování osobních údajů zákazníků může docházet i ke zpracování údajů třetích osob (obdarovaných), a to výlučně v případě, požaduje-li zákazník odeslání zboží na adresu odlišnou od adresy zákazníka. Tato třetí osoba se však nestává subjektem údajů. Předmětem zpracování osobních údajů zákazníků budou v tomto případě, kromě údajů uvedených v bodech 4.5 a 4.6 výše, i tyto osobní údaje týkající se třetí osoby:

 

identifikační údaje: jméno, příjmení

kontaktní údaje: doručovací adresa, e-mailová adresa

 

 • Naše společnost zpracovává osobní údaje zákazníků konkrétně k následujícím účelům:
 1. jednání o uzavření nebo změně smlouvy
 2. plnění smlouvy a prodej zboží
 3. plnění zákonem uložených povinností v souvislosti s danou smlouvou, pokud právní

předpisy plnění takovéto povinnosti předpokládají

 1. vyúčtování smluvních nároků a plnění platebních povinností
 2. plnění účetních a daňových povinností
 3. vymáhání pohledávek a uplatňování jiných nároků prostřednictvím soudů či jiných nezávislých institucí
 4. základního kontaktování zákazníka
 5. nabízení obdobného zboží
 6. marketingové aktivity (zejména vedení evidence zákazníků, zasílání informačních sdělení o novinkách týkajících se činnosti správce, aj.)

 

 • Naše společnost jako správce osobních údajů vede elektronickou databázi (CRM systém), ve které eviduje základní osobní a kontaktní údaje zákazníků.
 • Za účelem marketingové propagace LUKR a zlepšování služeb jsou zákazníkům zasílána
  i obchodní sdělení (slevové nabídky, akce, pozvánky, apod.) na jimi poskytnuté elektronické adresy získané v souvislosti s nákupem zboží nebo v důsledku poskytnutého souhlasu. Zasílání obchodních sdělení má zákazník právo kdykoli jednoduše a bez nákladů odmítnout, o čemž je informován v rámci každého obchodního sdělení.
 • Při návštěvě e-shopu provozovaným společností LUKR na adrese eshop.purkmistr.cz se může stát, že budou ukládány informace ve formě „cookies“ na počítači subjektu údajů, které jej automaticky rozpoznají při příští návštěvě. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookies.

 

 1. Jak se dostávají údaje do naší databáze?

 

 • Nové údaje do naší databáze (CRM systému) získáváme přímo od našich zákazníků.
 • Do naší zákaznické databáze vkládáme údaje získané z uzavřených smluv (kde je LUKR smluvní stranou smlouvy)
 1. S kým sdílíme Vaše údaje nebo komu je předáváme?
 • Všechny osobní údaje zpracovává LUKR jako správce.
 • Zákaznická databáze není sdílena s dalším správcem osobních údajů.
 • Omezeně můžeme sdílet zpracovávané osobní údaje se zpracovateli, kteří pro nás zajišťují některé činnosti, jako je

zpracování účetní a daňové agendy

poskytování fakturačních služeb

advokátní kanceláře

podpora při marketingových aktivitách (rozeslání listovních zásilek, rozesílání hromadných mailingových nabídek, včetně nabídek zasílaných elektronickou poštou, správu telefonické a emailové linky, vyhodnocení chování zákazníků a obdobné marketingové aktivity)

zajištění dopravy, skladování

poskytování platebních brán

zajištění bezpečnostních prvků

IT služby

 

 • Zpracování osobních údajů mohou pro naši společnost provádět zpracovatelé výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, tzn. s garancemi organizačně-technického zabezpečení těchto dat a s vymezením účelu zpracování, přičemž zpracovatelé nesmí použít údaje k jiným účelům.
 • Osobní údaje mohou být zpřístupňovány v souvislosti s plněním zákonných povinností v rámci poskytované součinnosti správních úřadů, zejména orgánů činných v trestním řízení, kontrolních úřadů, dále soudů, exekutorů, insolvenčních správců apod., vždy pouze v rozsahu stanoveném zákonem a na základě jejich legitimní výzvy.

 

 1. Proč zpracováváme Vaše osobní údaje, a jak dlouho je uchováváme?
 • Osobní údaje zákazníků zpracovávané v souvislosti s realizovaným prodejem zboží uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu k tomu, abychom mohli plnit smlouvu
  a z ní vyplývající smluvní povinnosti a vykonávat z ní vyplývající práva. Pro účely plnění smlouvy můžeme potřebné osobní údaje zpracovávat i bez souhlasu subjektu údajů.
 • Pro potřeby archivace a plnění zákonných archivačních a kontrolních povinností a vymáhání oprávněných nároků naší společnosti, uchováváme osobní údaje subjektů údajů minimálně dalších 10 let po zániku smluvního vztahu. Je-li právními předpisy stanovena kratší lhůta pro plnění archivačních povinností, nebo kontrolních povinností zejména ve vztahu k finančnímu úřadu, jsou údaje uchovávány po tuto kratší, právními předpisy stanovenou dobu.
 • Údaje, které získáme s Vaším souhlasem nebo které jsou vedeny v CRM systému, zpracováváme pro účely nových nabídek našeho zboží, pro marketingové nabídky
  a informace o novinkách (včetně soutěží a jiných prodejních akcí), s možností i vytváření profilovaných nabídek a rezervací pro konkrétní zákazníky s tím, že tyto uchováváme po dobu trvání smlouvy / souhlasu. Následně jsou data z elektronické databáze vymazána.
 • Pomine-li účel zpracování, jsou veškerá data subjektů údajů, resp. data, která sloužila k danému účelu z naší databáze vymazána.

 

 1. Jaká jsou práva fyzických osob při zpracování jejich osobních údajů?

 

 • Fyzická osoba, která je subjektem údajů, které zpracováváme, má právo:
 1. na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 2. na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 3. požadovat výmaz jejich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 4. vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 5. na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
 6. na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena – bližší informace na uoou.cz.

 

 • V případě jakýchkoliv dotazů či požadavku na vysvětlení týkajícího se ochrany osobních údajů nás kontaktujte na e-mailu gdpr@lukr.cz nebo telefonicky +420 377 994 111.

 

 1. Důsledky neposkytnutí osobních údajů

 

 • Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost uzavření smluvního vztahu a z toho plynoucí nemožnost plnění smluvních povinností. Souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li tento poskytnut z Vaší strany, může být kdykoli bezplatně odvolán na e-mailovou adresu gdpr@lukr.cz nebo telefonní číslo +420 377 994 111, případně písemně na adresu naší společnosti.
 • Je-li odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů v souvislosti s marketingovými aktivitami naší společnosti, bude okamžikem jeho odvolání ukončeno poskytování služeb či výhod, pro které byl daný souhlas poskytnut.

 

 1. Předávání osobních údajů mimo Evropskou unii
 • Osobní údaje nejsou předávány třetím osobám se sídlem mimo Evropskou unii.

Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit s jakýmkoliv dotazem ohledně Vašich osobních údajů.

 

V Plzni, dne 25.5.2018

LUKR CZ a.s., Pallova 44/12, 301 00 Plzeň, IČ:25212541, DIČ: CZ25212541

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close